JÉZUS Szent ARCÁNAK tisztelete

A Szent Arc tisztelete
 
Fontos üzenet a most következő nehéz időkre
 
A Mennyei Atya szavai:
 
„Gyermekeim! A szörnyű napokban, melyek az emberiségre várnak, isteni Fiam Szent Arca valódi segítség lesz (kendő, mely, könnyeket töröl), mivel mögé fognak rejtőzni igaz gyermekeim. A Szent Arc valóságos áldozati adomány lesz, amely enyhíteni fogja az emberiségre váró büntetéseket.
Azokban a házakban, ahol a Szent Arc képe jelen van és tisztelik, világosság lesz, hogy megszabaduljanak a sötétség hatalmától. Utasítani fogom angyalaimat, hogy azokat a lakóhelyeket, ahol Fiam Szent Arcának képe van, jelöljék meg és őrizzék meg gyermekeimet a bajoktól, amelyek a hálátlan emberiségre zúdulnak.
Gyermekeim! Legyetek mindnyájan a Szent Arc igazi apostolai és terjesszétek mindenütt e tiszteletet! Minél jobban el fog terjedni, annál kisebb lesz a csapás.”

Szent X Piusz:

„Gyermekeim! Ha Szent Arc tiszteletének az egész világon történő elterjesztésére vonatkozó utasításaimat követték volna az emberek, ezáltal mindkét világháborút megakadályozhatták volna. Megadtam a szükséges utasításokat, hogy minden templomban, kolostorban és a keresztény családok házaiban a Szent Arc méltó helyet kapjon, azomban e tisztelet nem az én utasításomnak megfelelően terjedt el, s csak kis mértékben történt meg terjesztése. Mivel Jézus Krisztus Szent Arcának tiszteletére nem fektettek hangsúlyt, ezzel kiváltották az Örök Atya haragját az emberiség iránt, s így megengedte a két szörnyű világháborút.
Most ismét kéri az Ég a Szent Arc képének elterjesztését és annak tiszteletét. A templomokban, kolostorokban és a keresztény családok házaiban méltó helyen helyezzék el ezt a képet. Ha ez a tisztelet elterjed, meg fogja kímélni az emberiséget a harmadik világháborútól, amely félelmetes és borzasztó lenne. Ha a Szent Arc tisztelete az egész világon el fog terjedni, az Örök Atya ki fog engesztelődni, mivel a Fia eltorzított Arcára tekintve részvéttel lesz az emberiség iránt. Krisztus Arca ugyanis az egész emberiséget jelképezi.”
 
Mennyei Atya:

„Biztosítalak benneteket, hogy mindazok, akik e tiszteletet terjesztik, már itt a Földön és majd a másvilágon is bőséges jutalmat nyernek. Kérjétek mindig, hogy Fiam Szent Arca bevésődjék szívetekbe.”

Boldog Pió atya:

„Fiam! Én a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Arca iránt rendkívül nagy tisztelettel és szeretettel viseltettem. A Szent Arc tisztelőinek páratlanul nagy dicsőségük van a mennyben. Ők egészen közel vannak Jézushoz, és az Ő megdicsőült Arcát szemlélik. A Szent Arc igaz tisztelői már itt a Földön is túlcsorduló kegyelmeket kapnak, hogy szentekké lehessenek. De ahhoz, hogy ezt elérhessék, az isteni Mester keresztjével egyesülve kell élniük: mert kereszt nélkül nincs szentség. Jézussal együtt keresztre kell magukat feszíteniük, és a Szűzanyához könyörögni szüntelen közbenjárásáért.”

Jézus:

„Bizony mondom nektek, ti mindnyájan, akik isteni Arcomat hittel, alázattal és részvéttel tisztelitek, kik szenvedésemről és halálomról elmélkedtek, s bűnrészesnek ismerítek el magatokat, számtalan kegyelmet ígérek nektek, és soha nem hagylak el benneteket. Megígérem nektek, hogy az egész örökkévalóságon át szemlélhetitek majd Arcomat.”

Szűzanya:

„Ó gyermekeim! Mily nagy öröm van a mennyben azok láttán, akik térden állva imádják Jézus Krisztus Arcát. Bár minden ájtatosság jó és az Égbe vezet, mégis a Szent Arcnak ez a tisztelete – a Szentháromság határozott kívánságára – egészen különleges jelentőséggel bír. Az arc az emberi méltóság kifejezője, és Jézust éppen ebben a méltóságában sértették meg. Ezért kell az Üdvözítőtől éppen a Szent Arc méltó tisztelete által bocsánatot kérni, Őt engesztelni. Az arc a lélek tükre. A Szent Arc tisztelőiként nektek kellene azt lemosni, letörölni, a töviseket kihúzni, a sebeket gyógyítgatni. S hogyan? Az isteni Arc előtt végzett imáitokkal és áldozataitokkal.
Biztosítalak benneteket, kedves gyermekeim, hogy a Szent Arc tisztelői mind nagy világosságban részesülnek, hogy a végső idők titkait megértsék. Mint Édesanya biztosítalak benneteket, hogy ti mindnyájan, kik különleges tisztelettel vagytok a Szent Arc iránt, egészen különleges világosságot kaptok, az égi hazában pedig egészen közel lesztek az Üdvözítőhöz. A Szent Arc tisztelőiként mindezeket a kegyelmeket megkapjátok. Ne szalasszátok el ezeket a kegyelmeket, mert könnyen el is veszíthetitek azokat.
Kedves gyermekeim! Ügyeljetek arra, hogy otthonaitokban minden nap legalább egy rövid imát intézzetek Jézus Krisztushoz, Szent Arcához. Sohase felejtsétek el, hogy felkeléskor üdvözöljétek Őt, és mielőtt nyugovóra tértek, kérjétek áldását. Így fogtok az égi hazába  jutni.”

Jézus:

„Gyermekeim, ha isteni Arcomat szemlélitek, akkor megértitek, mily könyörületes az Én Szent Szívem, Arcom Szívem tükre. Megmutatja nektek, hogy alázatos és irgalmas szívű vagyok, és hogy a Szívem oly nagy, hogy benne minden keresztény helyet kap. Szívem szeretete oly nagy, hogy Vérét az utolsó cseppig kiontotta. Létezik-e nagyobb szeretet, mint e Szív teljes odaadása., amely minden embert magába zár. Nézzétek vérrel és porral borított, zúzott és feldagadt, ellenségeimtől meggyötört Arcomat. Gondoljatok arra, hogy Szívem ekkor mily nagy fájdalmat és szomorúságot érzett, mennyire szenvedett. Engeszteljétek ezért isteni Arcomat, hogy fájdalommal telt Szívemet megvigasztaljátok. Gyermekeim! Ha ezen az úton haladtok tovább, eljuttok az Oltáriszentség bensőséges szeretetéhez. Nézzétek, hogy pazarlom rátok szeretetemet általa. Testemet adom nektek enni, és Véremet adom inni, hogy tápláljam lelketeket, s hogy ezáltal elnyerjétek az örök boldogságot.
Gyermekeim! Tudjátok mi okozta Szent Édesanyámnak a legnagyobb fájdalmat? Minden szépség nélküli, eltorzult arcom megpillantása. Azé az Arcé, melyet szent kezével oly gyakran simogatott. Mily fájdalom volt Szeplőtelen Szívének Szent Arcomat így eltorzítva látni. Inkább hasonlított az egy leprás arcához, mint Fiáéhoz. Tudjátok viszont, mi volt a legnagyobb öröm Szent Édesanyám számára, melyben nagypénteki kínszenvedésem után részesült? Megdicsőült Arcom, melyben látta istenségemet. Valahányszor isteni Arcom engesztelitek, Szent Édesanyám Fájdalmas és Szeplőtelen Szívét is vigasztaljátok. Ha azonban Arcomat megvetitek, Anyám Szívét mindannyiszor tőr járja át. Ajánljátok fel Szent Arcomat mennyei Atyámnak, és Ő megkönyörül rajtatok. Kérlek mindnyájatokat, tiszteljétek Szent Arcomat és tegyétek méltó helyre otthonaitokban, hogy a mennyei Atya kegyelmekkel halmozzon el benneteket és megbocsássa bűneiteket. Ünnepélyesen megígérem, hogy, akik Szent Arcom tiszteletét és engesztelését-terjesztik, azokat megóvom az emberiségre váró büntetéstől. Ha a bűntető ítéletkor meghalnának, akkor vértanként halnak meg, és a szentek közé jutnak. Ezenkívül megvilágosulásban részesülnek a szörnyű zűrzavar idején, amely az Egyházban lesz. Szent Édesanyám által jöjjenek Hozzám mindnyájan. Bizony, bizony mondom nektek, hogy, akik Arcom tiszteletét terjesztik, megkapják azt a kegyelmet, hogy egyetlen hozzátartozójuk sem kárhozik el, a tisztitótűzben lévők pedig hamarosan kiszabadulnak. Mondjátok meg az embereknek: Mennyei Atyám kijelentette, hogy aki ellenáll annak, hogy isteni Arcom tiszteletét terjesszék, az képtelen lesz Isten titkait megérteni, és sokat fog botladozni. Atyám mondja: Isteni Arcom Őt ábrázolja. Megígérem azoknak, akik ezt a tiszteletet nem értik, de Édesanyámhoz esdekelve világosságért könyörögnek, hogy elnyerik a felismerést.”

Krisztus Király:

„Imádjátok isteni Arcomat, hogy megértsétek Szívem szeretet-tűzét. Szívem szeretete ugyanis isteni Arcomon keresztül sugárzik ki.
Szeretett gyermekeim! Nézzétek vérrel, izzadtsággal, köpésekkel, véraláfutásokkal borított Arcomat. S rajta keresztül lássátok meg, hogy Szentséges Szívem milyen. Isteni Arcomon keresztül megismerhetitek, mily határtalanul szeretlek titeket. Benne tükröződik megbántott, az emberek bűnei által meggyötört Szívem.
Gyermekeim! Valahányszor isteni Arcomat engesztelitek, Szívem megtelik irgalommal, és ezáltal sok bűnös megtér. Nézzétek vérző Arcomat! Mi mondanivalóm van számodra? Valójában hallgatsz-e még rám? Van-e még részvéted irántam, amikor így látsz? Érted szenvedtem el.”

A Szűzanya könyörög:

„Segítsetek, hogy s Szent Arc tisztelete széles körben elterjedjen, és minden házba eljusson. Így még sokat elháríthatok a súlyos büntetésekből.”
 
Urunk, mutasd meg nekünk Arcodat és megmenekülünk!
 
Két alkalommal (1995. február 17-én és március 15-én) vérzett a címlapon látható Szent Arc-kép Cotonou-ban (Benin), Nyugat-Afrikában.
 
A tények
 
1995. februárjában Cotonou-ban (Benin), Nyugat-Afrikában egy18 x24 cm nagyságú bekeretezett Szent Arc kép vérezni kezdett. Amikor a sürgősen odahívott orvos megérkezett, nem tudott vérmintát venni, mivel a vér már megalvadt. Mindez 13 szemtanú jelenlétében történt, akik jelen voltak, amikor egy hang így szólt: „Majd ismét eljövök és az orvos be fogja tudni fejezni a vizsgálatot.” Kémcsöveket készítettek ki, hogy a vért felfogják.
1995. március 15-én kb. 17 órakor a Szent Arc ismét bőségesen vérezni kezdett, úgy, hogy a vért már fel tudták fogni. A kémcső negyed részig volt tele, amikor a hang ezt mondta: „Elég, magam fogom feltölteni.” Az orvos megállapította, hogy a kémcső negyedéig volt tele, majd kb. 45 perc múlva teljesen tele lett. Hogyan történt ez? Nem tudta megmagyarázni, csak csodálkozott, 12 tanú volt jelen. Oly erősen vérzett a kép, hogy a Szent Arc vonásait alig lehetett felismerni.
A vért megvizsgálták, és az eredmény a következő volt: emberi vér. A vércsoport: AB, Rh pozitív.
Szeretett Jézusom imádásra méltó Arca! Imádlak és szeretlek Téged lelkem minden erejével. Alázattal kérlek, hogy Isten képét állítsd helyre bennem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Ne vess el engem színed elől! Minden Általad történjék bennem, Érted, ó Jézusom, a Te dicsőségedre, Irántad való szeretetből. Ámen.

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiad imádásra méltó Arcát, Szent Neved dicsőségére és … lélek (vagy lelkek) üdvére. Ámen.