Ájtatosság 12-ről 13-ra

Ima a SZŰZANYÁHOZ
 
            Óh, Dicsőséges SZŰZ, kit az
            ÚR örök rendeléséből az
            Ige Annyjául választott,
            TE, az Isteni kegyelmek osztogatója,
            A bűnösök menedéke vagy,
            én méltatlan szolgálód hozzád fordulok,
            légy vezetőm és tanácsadóm
            e siralom völgyében.
            Esdd ki számomra
            SZENT FIAD Vére árán
            bűneim bocsánatát
            és lelkem megmentését,
            valamint az ehhez szükséges
            kegyelmi eszközöket.
 
                                   Ámen.
 
 
 
 
                                                          
 
                                                                       Minden hónap 13-ik napját különös módon is szenyeljük Máriának, Égi Édesanyánknak. Előtte pedig 12 napon át, minden nap végezzük el a következő áhitatot a Rosa Mystica tiszteletére:
Az Atyának és Fiunak.......
Kérjük az ég összes angyalait és szentjeit,őranyalunkat és a tisztítótüzben szenvedő lelkeket, hogy ők is csatlakozzanak engesztelő imánkhoz.
Mennyei Atyánk! Jézus mérhetetlen érdemeinek erejévelkérünk Téged, hogy Máriának Szeplőtelen és Fájdalomteljes Szíve által fogadd el ma gyarló imánkat és engesztelésünket,melyet Néked ajánlunk Jézus és Mária, valamint az összes szentek és vértanuk egész életének, szenvedésének és halálának minden imájával,áldozatával és érdemével,az ő Irántad való szeretetükkel és hódolatukkal, úgyszintén Jézus értünk ontott Drága Szent Vérével együtt.
 
Mennyei Atyánk!Legyen kedves előtted imánk! Szolgáljon ez a Te nagyobb dicsőségedre, szent Egyházad minden szükségére, papjaid és hiveid megszentelődésére, a Téged engesztelők és Teérted keresztet hordozók erősitésére,a zarándokok, a fogságot szenvedők és a betegek javára, a bünösök megtérésére, a haldoklók megmentésére és a tisztitótüzben szenvedő lelkek kínjainak enyhitésére. Továbbá felajáljuk ezen imánkat engesztelésül a szentségtörésekért és káromlásokért.
Mennyei Atyánk! Bocsésd meg minden bününket, engedd el megérdemelt büntetésünket és vezess minket az Örök életre.
Áldjon és erősitsen minket a Minndenható és Irgalmas Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.
Légy áldott Rosa Mystica! Az Isteni Kegyelem Anyja! Mert Te Isteni Fiadat, Jézus Krisztust, minden kegyelem szerzőjét, nekünk, bünösöknek ajándékoztad.
Légy áldott Rosa Mystica! Mert Te is közreműködtél abban,-midőn lelkedet a fájdalom tőre járta át- hogy isteni Fiad a keresztván haldokolván üdvösségünket megszerezze.
Légy áldott Rosa Mystica! Mert Te, - a Mennyei Atyától kiválasztva- az ég kegyelmeinek őrzője és kiosztója lettél!
Rosa Mystica! Égi Anyánk! Fordísd Szerető tekintetedet a gyarló emeriségre, a te gyermekeidre! Téged kérünk! Hozzád kiáltunk és könyörgünk! Add hogy a szent keresztség, a bűnbánat és az összes többi szentségek által minannyian elnyerjük Istennek kegyelmét.
 
Rosa Mystica! Az Isteni Kegyelem Anyja! Segits, hogy mindnyájan eljussunk az Égi Atyához, mert mi az Ő és a Te gyermekeid vagyunk! Tekints jóságosan az én nyomorult lelkemre is, mely a bűn által Hozzád oly méltatlaná vált.
 
Rosa Mystica! Te adsz, akinek akarsz! Te adsz, amikor és amennyit Te akarsz! Bízom bened! Kitárom szívem előtted! Add, hogy Szíved fénye lelkemre sugározon! Édesanyai Szereteted mérhetetlen és irgalmas ereje gyulassza lángra az én közömbös szivemet is! Töltse el azt  a Te örömöd, alázatod és Békéd!
 
Rosa Mystica! Te  mint Égi Édesanya különös gonddal törődsz azon gyermekeiddel, akik segitségedre a legjobban rászorulnak. Ezért folyamodok én is hozzád minden testi és lelki szükségemben. De kiváltképpen is kérlek a következő kegyelmekért.../ Itt rövid szünetet tartunk és ki-ki csendben felajánlja kérését a Szüzanyának./
 
Rosa Mystica! Te vagy Jézus Krisztus Anyja! Te az Isteni Kegyelem Anyja vagy! Te az Irgalmasságnak és Életnek Anyja vagy! Te jóságos Anyánk és reménységünk vagy! Zárj be engem is a Te Szeplőtelen Szent Szivedbe és hallgasd meg imáimat! Amen.
 
Rosa Mystica! Könyörögj értünk Jézusnál! / Háromszor/
 
Salve Regina...Üdvözlégy, Úrnőnk...
 
Megjegyzés: A következő mákat azért hozzuk két nyelven: latinul és magyarul, hogy egy többnyelvű imacsoport, pl. külföldi zarándoklat esetén ezeket mindenki együtt tudja imádkozni. Ezért ajánlatos ezen imákat latinul is tudni.
 
 
 
  Angelus Domini nuntiavit Mariae./ Az Úr angyala...
  Et concepit de Spiritu Sancto.
                                   AVE MARIA ...
  Ecce ancilla domini. Fiat mihi secundum verbum tuum.
                                   AVE MARIA ...
  Et verbum caro factum est.Et habitavit in nobis.
                                   AVE MARIA ...
 
 Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
 Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
    Oremus:
 Gratiam tuam, quaesumus, Domine, Mentibus nostris infunde: ut qui,
 angelo nuntiate, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per
 passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.Per
 eundem Christum Dominum nostrum.Amen.
 
 
 
 
Az Úr angyala...
 
   Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát, és Ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA ...
   Ime az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA ...
   És az Ige testté lőn, és mi köztünk lakozzék. ÜDVÖZLÉGY MÁRIA ..
   Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire!
      Könyörögjünk!
   Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent
   Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, kinszenvedése és keresztje által a feltámadás
   Dicsőségébe juthassunk a mi Urunk Jézus Krisztus által.Amen.
 
 
 
 
            A következő imákból mindenki minden nap annyit végezzen el, amennyit ideje megenged és lelki igénye megkiván.De végezzük el ezeket az imákat teljes egészében, és ha lehet közösségben:
            1. Minden hónap 13-ik napján.
            2. Minden Mária ünnepen, vagy annak vigiliáján.
            3. Más jeles alkalmakkor.Például Szilveszter estéjén, zarándoklatok akalmával, stb.
 
 
            Könyörgő imák Jézus Legszentebb Szívéhez
 
            1.Jézusom, Te azt mondtad: Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Ime zörgetek,keresem és kérem a Te
            kegyelmedet, hogy teljesen a Szentháromság kegyelmében, a Te és Szent Anyád Szivébe zárva élhessek és majd hallhassak is meg. Miatyánk...
            Üdvözlégy...Dicsőség...Jézus Szent Szive, remélek és bízom Benned!
 
 
            2.Jézusom, Te azt mondtad:Bármit is kértek az Atyától az Én Nevemben, azt megadja nektek.Ime most a Te Szent Nevedben kérem a mennyei Atyátol azt
            a kegyelmet, hogy.../ Csendben mindenki idecsatolja a saját kérését/. Miatyánk...           Üdvözlégy...Dicsőség...Jézus Szent Szive, remélek és bízom Benned!
 
           
            3. Jézusom, Te azt mondtad: Ég és föld elmulnak, de az Én Igéim el nem mulnak. Ime most a Te szavad csalatkozhatatlanságában bízva kérem a kegyelmet,
            hogy....../ Csendben mindenki idecsatolja a saját kérését/. Miatyánk...    Üdvözlégy...Dicsőség...Jézus Szent Szive, remélek és bízom Benned!
 
 
            Könyörögjünk
            Jézusom Szentséges Szent Szive, Te nem tudsz részvétlen lenni a bajba juttottak iránt. Légy irgalmass hozzánk is, nyomorult bünösökhöz, és add meg
            nekünkSzüzmária Szeplőtelen Szent Szivének, a Te Édesanyádnak és a mi gyengéden Szerető Égi Édesanyánknak közbenjárására a most Tőled kért
            kegyelmeket.
 
            Szent József, a Szent Szűz tiszta jegyese és az ÚRJÉZUS nevelőatyja, könyörögj érettünk. Amen.
 
 
 
            SALVE REGINA    /  ÜDVÖZLÉGY, ÚRNŐNK
 
 
            Salve Regina, Mater misericordiae: dulcdo et spes nostra, salve.
            Ad te clamamus, éxsules filii Hevae. Ad te suspirámus, gementes
            ed flentes in hac lacrimárum valle. Eja ergo, Advocata nostra, illos
            tuos misericórdes óculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum
            fructum vemtris tui, nobis post hoc exsilium osténde. O clemens,
            o pia, o dulcis virgo Maria.