Rózsafüzérek

A Szent Rózsafűzér(Szentolvasó):
A hagyományos rózsafűzér, vagyis Szűz Mária Rózsafűzére:

Keresztvetés és az azt követő felajánlás után, a KERESZTRE, a Hiszekegy-et, az első nagyszemre, a Miatyánk-ot, a kisszemekre összesen három Üdvözlégy-et mondunk el, az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK tiszteletére egyet egyet és a befejező résszel zárjuk le az eddig elmondott bevezető részt, mely, befejező rész ”, általában a Dicsőség -ből, a fatimai imából és még általában Máriához szóló egy, vagy két imából, vagy fohászból áll, mint például az alábbiakban található fatimai imát követő ima, vagy fohász:
Fatimai Ima: Ó, JÉZUSOM bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vezess a mennybe minden lelket, különösen azokat [a lelkeket amelyek] akik legjobban rászorulnak irgalmadra, [azokat amelyek] akik a legelhagyatottabbak. Ámen.
Fohász Máriához: Királynője a Szent Rózsafüzérnek, imádkozzál érettünk, imádkozzál érettünk Szent Rózsafüzérnek Királynője, hogy méltók legyünk (lehessünk) Krisztus ígéreteire. Asszonyunk Szűz Mária a Te szeplőtelen Szíved szeretete által és annak szeretetlángja által, mentsd meg a mi országunkat és a mi  katolikus Anyaszentegyházunkat. Ámen.
Az utolsó ima(fohász), hogy ezt, vagy esetleg másikat mondunk, általában függ a Rózsafüzér jellegétől, a felajánlástól, vidékektől, szokásoktól, stb., de a dicsőség és a fatimai ima általában, általános.

Ezután a bevezető rész után jönnek a tizedek, vagyis, öt tized. Egy tized áll egy Miatyánkból, amit a bevezető részt követő, vagy az előző tizedet követő első nagy szemre mondunk és az azt követő tiz kicsi szemre mondandó egy-egy (összesen 10) Üdvözlégy imából, amit minden tizedvégén az előbbiekben emlitett és a bevezető részt is lezáró „ befejező 
” résszel  fejezünk be, aztán következik a következő tized, hasonlókképpen, és így tovább, ...majd az ötödik tized végén lévő befejező rész után keresztvetéssel fejezzük be. Egyes nyelveken és egyes Rózsafüzérváltozatoknál, a bevezető részben még használjuk a következő dicsőségeket is:-a Miatyánk előtt:
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökké. Ámen.

Az első Üdvözlégy előtt: Dicsőség az Atyának aki minket teremtett .
, A második Üdvözlégy előtt: Dicsőség a Fiúnak aki minket megváltott. , A harmadik Üdvözlégy előtt: Dicsőség a szentléleknek aki minket megszentelt.

A tizedek előtt elmondott, vagy a magyar nyelvben a tizedekben lévő, minden Üdvözlégyben, a JÉZUS neve után belefűzött megfelelő „titkon” , vagyis az emlitett tizednek megfelelő titkon elmélkedünk, az annak megfelelő tized előtt, tehát, vagy a megfelelő tized mondása közben. Minden nap, az illető napnak, vagy éppen, időszaknak(böjtnek, ünnepnek, stb.), megfelelő titikokat mondjuk, elmélkedjük, mindegyik tizedre, az aznapiak közül, az annak a tizednek megfelelő titkot.
A hagyományostól eltérően vannak erősebb imaprogramok, melynek keretén belül, egy bevezető részt követően, mind a 20 titoknak megfelelően összesen 20 tizedet mondunk el, ugyanazon a napon, ezt nevezzük
teljes rózsafűzérnek”. A magyar változatokban, a bevezető részben ” is használunk titkokat, általában a három bevezető Üdvözlégy-be belefűzve, a már említett módon, az illető napra vonatkozó, a három közül, mindegyik Üdvözlégynek a megfelelő saját titkát.


* - Titkok az első három szemre:
Hétfőre, Szombatra:      
1. Aki hitünket növelje
2. Aki reményünket erősítse
3. Aki szeretetünket tökéletesítse
         
Csütörtökre:
1. Aki megtisztítson minket
2. Aki lelkünk békéjét megőrizze
3. Aki a SZENTSÉGEKBEN megerősítsen

Keddre, Péntekre:       
1. Aki értelmünket megvilágosítsa
2. Aki emlékezetünket megerősítse
3. Aki akaratunkat tökéletesítse
                 
 Szerdára, Vasárnapra: 
1. Aki gondolatainkat irányítsa
2. Aki szavainkat vezérelje
3. Aki cselekedeteinket kormányozza


* - Titkok a tizedekre:             
Hétfőre, Szombatra: - Az örvendetes olvasó titkai
1.  Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál
2.  Akit Te, Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál
3.  Akit Te, Szent Szűz a világra szültél
4.  Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál
5.  Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

Csütörtökre: - A világosság olvasó titkai
1.  Aki a Jordán vízében megkeresztelkedett
2.  Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította ISTENI erejét
3.  Aki meghirdette ISTEN országát
4.  Aki a Tábor hegyen megmutatta ISTENI dicsőségét
5.  Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

 Keddre, Péntekre: - A fájdalmas olvasó titkai
1.  Aki érettünk vérrel verítékezett
2.  Akit érettünk megostoroztak
3.  Akit érettünk tövissel koronáztak
4.  Aki érettünk a keresztet hordozta
5.  Akit érettünk keresztre feszítettek

Szerdára, Vasárnapra: - A dicsőséges olvasó titkai
1.  Aki a halálból feltámadott
2.  Aki a mennybe fölment
3.  Aki nekünk a Szentlelket elküldte
4.  Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett
5.  Aki, téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott

Több tiz, a hagyományostól eltérő rózsafűzér létezik.

A SZENT SEBEK RÓZSAFŰZÉRE
Amit az Úrtól kaptunk Márta nővér által
 
A közönséges rózsafűzéren imádkozható.
(Közös ima esetén a vastagon szedett rész a felelet az előimádkozó szavaira).
 
A keresztre: Jézus Krisztus, ISTENI Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas.
A nagy szemekre: (a Miatyánkok helyett) Örök Atya! felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
A három egymásmelletti kis szemre:
1. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk – és az egész világnak. Ámen.
2. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben; - födj be minket drága Szent Véreddel. Ámen.
3. Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat – a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.
A tizedekben lévő kis szemekre: (az Üdvözlégyek helyett) Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
 
Befejezésül: (háromszor): Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.
 
AZ ÚR SZAVAI: „Boldogok lehettek, hogy ezt a fohászt tanítottam nektek: JÉZUSOM! SZENT SEBEID ÉRDEMEI ÁLTAL BOCSÁSS MEG NEKÜNK ÉS KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK! Ez a fohász könyörületre indít engem. Szavaim, melyeket segítségül hívásomra kaptok, tüzes kegyelmek, az Égből jönnek és imáitok szárnyain oda kell visszaszállniok.”
 
(A Székesfehérvári Püspökség által 863/1920 szám alatt engedélyezett imalapról)


Az ISTENI irgalmasság rózsafűzére

( Egri Főegyházmegyei engedéllyel.
Nr. 653/1998 )

Ez a rózsafüzér az Isteni Irgalmasság tiszteletének egyik, megengedett formája. Az Úr Jézus ígéretei teljesülnek általa. Ennek feltétele az Isten iránti bizalom, a felebarát irgalmas szeretete, s annak óhajtása, hogy mindenben az Isten akarata teljesüljön.
 
Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy
Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked, szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.”
Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
Befejezésre (háromszor): „Szent Isten, szent, erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
 
 
JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ
 
            1. JÉZUS SZÍVE RÓZSAFŰZÉRE
 
Áll: kereszttel vagy JÉZUS-érmével együtt 3-szor:
1 nagy és 10 kis szemből. - A Domokos - olvasón is imádkozhatjuk.
Végzése:
Mindhárom tizedben:
A nagy szemre: Ó, JÉZUSOM édes SZÍVE, add, hogy TÉGED mindig jobban Szeresselek!
A tíz kis szemre: JÉZUS legszentebb SZÍVE, irgalmazz nekünk!
 
            1. JÉZUS SZÍVE RÓZSAFŰZÉRE
            (Prohászka püspök hitvallása)
 
A Domokos - olvasón imádkozhatjuk.
 
Végzése:
 
Hiszekegy. Miatyánk. Dicsőség.
 
A 3 kisszemre:
1. Hiszek a Szent Szívben és SZERETETÉBEN
2. Hiszek a híveknek Szent közösségében
3. Hiszek a SZERETET végső győzelmében
Dicsőség.
 
Minden tizedben:
Miatyánk és 10 Üdvözlégy, a következő titkok hozzáadásával:
1. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE tudsz mindent
2. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE látsz mindent
3. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE megtehetsz mindent
4. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE gondot viselsz rám
5. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE meghallgatod imádságomat
A tizedek végén: Dicsőség.

 

Jézus Drága Vérének rózsafüzére
(öttizenkettedes)
 
 
FELÉPÍTÉSE:
Bevezetés
5 tizenketted (5-ször 12 szem)
 
 
A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés
 
Bevezetés:
Kezdésre:
Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét,
- és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk!
Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél!
- És megújítod a föld színét!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod.
Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes,
és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk, Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.
 
+ 1 Hiszekegy
 
(Főhajtással) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből,
az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából,
Égnek és Földnek Napsugarából árad,
- födj be minket most és mindörökké. Ámen.
+ ima:
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
+ 1 Miatyánk
+ 3 Üdvözlégy
+ 1 Dicsőség
Zárásra:
(Főhajtással) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből,
az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából,
Égnek és Földnek Napsugarából árad,
- födj be minket most és mindörökké. Ámen.
 
Tizenkettedekre (5):
Kezdésre:
Titok
+ Rövid csendes elmélkedés a titokról
+ Titokhoz tartozó fohász
+ ima:
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
+ 1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy (titok nélkül)
Szemekre (12):
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- ments meg minket és az egész világot.
Zárásra:
(Főhajtással) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből,
az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából,
Égnek és Földnek Napsugarából árad,
- födj be minket most és mindörökké. Ámen.
 
Záró ima:
3x: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
- gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
 
+ Salve Regina:
Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja
Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét!
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen.
 
Könyörögjünk!
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek.
Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit.
Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.
 
Jézus Szentséges Szíve            Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve    Könyörögj érettünk!
Szent József, Szűz Mária jegyese         Könyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent Pál          Könyörögjetek érettünk!
Szent János a Kereszt lábánál   Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna   Könyörögj érettünk!
Minden mennyei harcos és közbenjáró   Könyörögjetek érettünk!
A mi Urunk minden szentjei       Könyörögjetek érettünk!
Minden mennyei seregek           Könyörögjetek érettünk!
Mária Légiója    Könyörögj érettünk!
 
Keresztvetés
 
 
TÖRTÉNETE:
Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában, Afrikában 1996-97-ben e szavakkal:
"Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak.
Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként..."
"E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni." (1997. március 15.)
"Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével
és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot." (a Szűzanya szavai 1997 jan.29)
    Az Úr Jézus ígéretei azoknak, akik a Szent Vér rózsafüzért tisztelettel imádkozzák:
   1. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, a negativ támadásoktól
(a negativnak támadásaitól) megvédem.
   2. Öt érzékszervét egészségben megőrzöm.
   3. A hirtelen haláltól megóvom.
   4. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet, és enni fogja Szent Testemet.
   5. Halála előtt 24 órával megmutatom neki öt Szent Sebemet,
      hogy ezáltal mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött, és teljesen tudatában legyen azoknak.
   6. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja, amit kér, imái meghallgatásra találnak.
   7. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által.
   8. Lerombolok általa minden titkos (istenellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból.
   9. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből.
  10. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet.
  11. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez.
  12. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek.