Imák JÉZUS Szent Vérének tiszteletére

Ezt az ájtatosságot imádkozzuk 12 évig minden nap:

 

Az Isteni Üdvözítő kiegészítésként még a következő ígéreteket nyilatkoztatta ki Szent Brigittának: "Tudjátok meg, hogy azoknak, akik 12 évig naponta 7 MiAtyánkot és Üdvözlégy Máriát imádkoznak drága vérem tiszteletére, nagy kegyelmekkel halmozom el:

1. Nem jutnak a tisztitótüzbe.

2. Felveszem őket a vértanuk soraiba, mintha vérüket ontották volna hitükért.

3. Óhajuk szerint rokonságukból 3 lélek szenteket formáló kegyelmet kap.

4. Rokonságukból a lelkek negyed iziglen, a pokoltól megmenekülnek.

5. Halálukról egy hónappal előbb tudomást szereznek.

 

Ha meghalnának ezen idő alatt, úgy tekintem, mintha ezeket a feltételeket már teljesítették volna.

 

X. Ince pápa megerősítette ezt a kinyilatkoztatást és hozzáfűzte: a lelkek, akik ezeket a feltételeket teljesítik, minden nagypénteken, egy lelket a tisztítótűzből kiszabadítanak. Ajánlja, hogy a 7 Miatyánkhoz a következő imákat fűzik hozzá:

 

A 7 Miatyánk és Üdvözlégy

 

Kezdés előtt:

       

        Ó JÉZUSOM, el akarom imádkozni 7-szer a Miatyánkot, egyesülve azzal a SZERETETTEL, amellyel TE ezt az imádságot szívedben megszentelted és megédesítetted. Fogadd ajkaimról Isteni SZÍVEDBE, javítsd ki és tökéletesítsd annyira, hogy az a legszentebb SZENTHÁROMSÁGNAK annyi tiszteletet és örömet nyújtson, amennyit TE a földön nekünk ezzel az imádsággal nyújtottál, és ez hirdesse legszentebb megtestesülésedet, a TE dicsőségedre. Ámen.

 

 

       1. Körülmetélés

                            (Miatyánk, Üdvözlégy)

 

      Örök Atya, Mária Szeplőtelen keze és JÉZUS Isteni SZÍVE által ajánlom fel Neked az első sebeket, az első fájdalmakat és JÉZUS első vérontását, engesztelésül a magam és minden fiatal bűneiért, a halálos bűnök elkerüléséért. Különösen őrizd reokonaimat(ismerőseimet és szeretteimet)

 

 

      2. Vérizzadás

                           (Miatyánk, Üdvözlégy)

                        

       Örök Atya, Mária Szeplőtelen keze és JÉZUS Isteni SZÍVE által felajánlom JÉZUS Szíve szörnyű szenvedéseit, az OLAJFÁK hegyén és vérizzadásának minden cseppjét engesztelésül a magam és minden emberi szív gonoszságáért, a szívbeli bűnök elkerüléséért, az ISTEN- és felebaráti SZERETET növekedéséért.

 

 

     3. Megostorozás

                          (Miatyánk, Üdvözlégy)

 

     Örök Atya, Mária Szeplőtelen keze és JÉZUS Isteni SZÍVE által ajánlom fel sokezer szenvedésedet, a kegyetlen fájdalmakat, a korbácsütés által ejtett sok ezer sebet, a kegyetlen fájdalmakat, és JÉZUS drága vérét, a magam és minden ember testi büneinek engesztelésére, ilyen bűnök megelőzéséért, és a bűntelenség megőrzéséért. Különösen őrizd rokonaimat.

 

     4. Tövissel való koronázás

                              (Miatyánk, Üdvözlégy)

 

       Örök Atya, Mária Szeplőtelen keze és JÉZUS Isteni SZÍVE által felajánlom SZENT SEBEIDET, a fájdalmakat és JÉZUS töviskoszorus fejének drága vérét, a magam és minden emberi lélek ellen elkövetett bűnökért, az ilyen bűnök elkerüléséért, és KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁNAK az egész földön való elterjedéséért.

 

    5. Kereszthordozás

                           (Miatyánk, Üdvözlégy)

 

      Örök Atya, Mária Szeplőtelen keze és JÉZUS Isteni SZÍVE által felajánlom Neked JÉZUS fájdalmát a keresztúton, különösen az Ő SZENT VÁLLSEBEIT és azok drága Vérét, elégtételül a magam és az emberiség bűneiért, a Kereszt elutasításáért, a TE SZENT rendeléseid elleni zúgolódásokért és minden más nyelvvel elkövetett bűnért, az ilyen bűnök elkerüléséért és a Kereszt igazi SZERETETÉÉRT.

 

  6. JÉZUS Keresztrefeszítéséért

                             (Miatyánk, Üdvözlégy)

                        

       Örök Atya, Mária Szeplőtelen keze és JÉZUS Isteni SZÍVE által felajánlom Neked Kereszten függő SZENT FIADAT, az Ő Keresztre szegezését és felemelését, AZ Ő KEZÉNEK ÉS LÁBÁNAK SEBEIT, SZENT VÉRÉNEK három irányból való csordúlását, amelyet értünk ontott, az Ő Belső szegénységét, az Ő TELJES ENGEDELMESSÉGÉT, minden testi és lelki gyötrelmét, az Ő DRÁGA halálát és annak minden szentmisében való megújúlását a földkerekségen, engesztelésül minden szerzetesi fogadalom és előírás megszegéséért, elégtételül a magam és a világ bűneiért, a betegekért és a haldoklókért, szent papokért és hívekért, a Szentaya szándékára, a keresztény családok helyreállításáért, a hitben való bátorságért, hazánkért és a népek KRISZTUSI egységéért, valamint a szórványban élőkért.

 

 7. SZENT OLDALÁNAK  Megnyítása

                              (Miatyánk, Üdvözlégy)

 

      Örök Atya! Áldalak és magasztallak Téged, hogy engedted, hogy az Egyház szükségleteiért és az egész világ bűneiért drága vér és víz follyon JÉZUS ISTENI Szívének Sebéből. Légy mindnyájunkhoz kegyes és irgalmas. Krisztus Vére, Utolsó Tartalma SZENTSÉGES SZÍVEDNEK, moss tisztára engem, minden saját és idegen bűnadósságtól. Krisztus Oldalából Kifolyó Víz, Moss tisztára engem minden bűntetéstől és oltsd ki a tisztítótűz lángjait és oltalmazd szegény lelkemet és felebarátaim lelkét. Ámen.

 

A Szentséges Vér Litániája
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!   Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!           Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!           Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!   Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten        Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen         Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten          Irgalmazz nekünk!
Hogy az elvilágiasodott emberiség
szíve és értelme alapjaiban megváltozzék           Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts         Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad     Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a negatívitást eltöröld         Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a negatívitást eltöröld         Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a negatívitást eltöröld         Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd     Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a népek között és a családokban
minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj  Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed
és a szellem uralmának útját egyengesd            Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald         Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bensőség szellemét
és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad           Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz         Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket nap mint nap
az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass  Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy Szent Fiad kedvenceit:
a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd    Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad          Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget
ismét jobban megbecsüljük és tiszteljük Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed        Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjad          Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed            Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Uram,
drága Szent Véredért!
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!        Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!
Könyörögjünk!
Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével, Máriának lándzsával átdöfött Szeplőtelen Szívét,
hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten,
a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és tereit megsemmisítse,
különösen a mi városunkban (falunkban), és édes hazánkban.
Ámen.
TÖRTÉNETE:
Az Istenanya különös kívánsága.

A mi Urunk Jézus Krisztus drágalátos Vérének litániája
Uram, irgalmazz!           Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!   Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!           Uram, irgalmazz!
Krisztus hallgass minket!           Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!   Krisztus hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten        Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen         Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten          Irgalmazz nekünk!
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére        Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére          Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére       Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér   Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér     Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér  Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja  Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat  Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása        Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama   Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője           Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a vértanúk erőssége        Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága     Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, szüzeket termő Vér         Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza       Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése   Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk            Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége  Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása            Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az örök élet záloga          Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója         Üdvözíts minket!
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér       Üdvözíts minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit            Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit            Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit            Irgalmazz nekünk!
Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel! És Istenünk országává tettél bennünket!
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted és vére által megengesztelődni akartál,
engedd, kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön,
hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.