Imák JÉZUS Szent Szívéhez

Az Ur Jezus Szent Szivének szeretete és engesztelése                                                                                                    Jézus szivének tisztelete ,,annak a szeretetnek a kultusza amellyel Isten Jézuson keresztul szeret bennünket,másrészt pedig Isten és ember társaink felé irányuló szeretetünknek a gyakorlása. Ez a tisztelet Istennek felénk hajló szeretetére összpontosul...és kitűzött célja , hogy megvalósitsuk és tökéletességre  vigyük azt a szeretetet,amely elkötelez bennünket Isstennek és minden embernek".

               (X11.Pius pápa  Jézus szíve enciklika, 6O.)

  

      ,,  Krisztus Szíve titka az Atya irgalmas szeretetének sűrített kinyilatkoztatása" (II.János Pál pápa : "Irgalmasságában gazdag " körlevél).

            JÉZUS Szívének tisztelete valójában az egyházzal együtt kezdődött. Legjobban a Szűzanya értette meg .Az apostolok, majd az ős keresztények gyakran elmélkedtek Jézus Szívéről és Sebeiről. Alacoque (olvasd:Alakok) Szent Margitnak Jézus kinyilatkoztatta Szíve szeretetét. Ő írta : "Ez a tisztelet Jézus szeretetének utolso erőfeszítése. Vele a szeretetből véghezvitt megváltásnak ezekben az utolso századaiban az emberek segítségére akar sietni,hogy a negatív uralma alól kiszabadítsa őket.Meg akarja szüntetni, hogy minket szeretete uralmának édes szabadságába helyezzen."

            IX.Píus pápa 1856-ban az egész egyházra kiterjesztette Jézus Szíve ünnepét; XIII.Leo pedig a világot és az egyházat Jézus Szent Szívének ajánlotta.

            Minenekelőtt az elsőpénteki engesztelő szentáldozással járulhatunk hozzá százezrek imádságos művéhez.A Jézus Szíve-kép iránti tisztelet kinyilvánítása áhitatra hangol minket az iránt, akinek képe előtt hódolunk.

            Jézus és Mária Szívének tisztelete által ki esdhetjük és elnyerhetjük az Üdvözítönk által ígért nagy kegyelmeket, engesztelhetünk a világ bűneiért, és - legnagyobb jutalmul - megkapjuk viszont szeretetük bőségét.

 

Felajánló ima

 

Ó, Végtelenül SZENT ISTEN, végtelenül Irgalmas ATYA! Imádlak. Szeretném jóvátenni mindazt a sértést, amellyel a bűnösök a föld minden pontján, a nap és az éjszaka minden pillanatában illetnek téged. Felajánlok Neked minden imádást és engesztelést, amelyet a Téged SZERETŐ lelkek bemutatnak; legfőképpen felajánlom Neked isteni Fiad örökös áldozatát az oltáron, amelyet ennek az órának minden percében mutatnak be a föld igen sok helyén.

            Ó, végtelenül együttérző és JÓSÁGOS ATYA, Fogadd el ezt a legtisztább VÉRT engesztelésül a bűnösök sértéseiért, töröld el e VÉRREL bűneiket, és irgalmazz nekik!

            Örök mennyei Atya! Tekintsd a lelkeket, akik a TE FIAD, JÉZUS KRISZTUS Vérétől piroslanak, az Isteni Áldozat Vérétől, aki szüntelenül felajánlja magát Neked! Ó, Atyám, ne engedd, hogy a lelkek kárhozatra jussanak! Mentsd meg őket, hogy mindörökre dicsérjenek Téged. (SZERETETSZÓZAT).

 

JÉZUS SZÍVE

 

            JÉZUS SZÍVE, csupán TE vagy
            Irgalom forrása;
            Nékünk mindig is az maradj,
            És mindenki lássa:
            Aki bizalma horgonyát
            Csak tebeléd veti,
            Az életen úgy suhan át,
            Hogy tudja, SZERETI
            Egy SZÍV, melynek égő lángja
            Soha el nem bágyadt;
            S akit hozzád űz a vágya,
            Mindig rád találhat.
            Világíts hát, SZERETŐ SZÍV,
            Áraszd ránk a mennyet,
            Hogy örökre, ki hozzád hív,
            Megpihenjen Benned.
 
                                   (Tűzkő Lajos)
 
 
Az ÚR igéretei
 
SZENT SZÍVE tisztelői számára
(Alacoque Szent Margit révén)
 
            1.) Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
            2.) Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek.
            3.) Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek.
            4.) Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján.
            5.) Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.
            6.) A bűnösök SZÍVEMBEN Az irgalom forrására, tengerére találnak.
            7.) A lanyha lelkek buzgókká válnak.
            8.) A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
            9.) Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
            10.) Megáldom a házakat, melyekben SZÍVEM képét felfüggesztik és tisztelik.
            11.) SZÍVEM mindenható SZERETETE megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges Szentségek Vétele nélkül. ISTENI SZÍVEM Bíztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.
            12.) Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájtatosságot terjesztík, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.
 
 
Ima
 
            Ó, JÉZUS Szentséges SZÍVE, öntsd ki áldásaid bőségét az egyházra, Szentatyánkra és az egész papságra; adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre SZERETETED uralmát!
 
A SZERETET
 
            Ó, Irgalmas JÉZUS, hallgass meg engem!
            SZÍVEDNEK kegyelme térítsen meg engem!
            SZÍVEDNEK fénye világítson meg engem!
            SZÍVEDNEK fájdalma indítson meg engem!
            SZÍVEDNEK Sebe fogadjon be engem!
            SZÍVEDNEK Vére engeszteljen ki engem!
            SZÍVEDNEK Vize tisztítson meg engem!
            SZÍVEDNEK érdeme szenteljen meg engem!
            SZÍVEDNEK keresztje erősítsen engem!
            SZÍVEDNEK töviskoronája díszítsen engem!
            SZÍVEDNEK irgalma karoljon fel engem!
            SZÍVEDNEK szelleme éltessen engem!
            SZÍVEDNEK tüze hevítsen engem!
            SZÍVEDNEK lángja gyulasszon föl engem!
            SZÍVEDNEK SZERETETE ragadjon el engem!
            SZÍVEDNEK méltósága emeljen föl engem!
            SZÍVEDNEK dicsősége dicsőítsen meg engem!
            SZÍVEDNEK szemlélete változtasson meg engem!
            SZÍVEDNEK öröme lelkesítsen engem!
            SZÍVEDNEK birtoklása elégítsen ki engem!
            SZÍVEDNEK élni-halni engedj, kérlek,
            Ó, JÉZUSOM, s SZERETNI csakis téged!
            Ó, Édes SZÍV, hadd éljek boldogul
            E földön most s örökké majd ott túl!
 
                                               (Ligouri Szent Alfonz)
 
 
Fohászok
 
JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ
 
 
            Jézus Szíve, neked adom mindenemet:
            értelmemet, hogy felvilágosítsd,
            szívemet, hogy irányítsd,
            akaratomat, hogy megerősísd,
            nyomorúságomat, hogy meggyógyísd,
            szívemet, hogy feláldozd,
            lelkemet, hogy megmentsd...
 
            Bárcsak benned és érted élnék, ó, Jézus!
            Jézus, Mesterem, taníts engem!
            Jézus, Őrízőm, igazgass engem!
            Jézus, Szabadítóm, üdvözíts engem!
            Jézus, Menedékem, fogadj be engem!
            Jézus, Tapasztalatom, támogass engem!
            Jézus, Világosságom, világosíts meg engem!
            Jézus, Erősségem, erősíts engem!
            Jézus, Uram, vezess engem!
            Jézus, Életem, éltess engem!
            Jézus, Közvetítőm védj meg engem!
            Jézus, Bírám, bocsáss meg nekem!
            Jézus, Békességem, vigasztalj meg engem!
            Jézus, Örömöm, vidámíts fel engem!
            Jézus, Megváltóm, rejts el engem!
            Jézus, Uram, fogadj be engem, szeress engem!
 
 
 
Rózsafüzérek
 
JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ
 
            1. JÉZUS SZÍVE RÓZSAFŰZÉRE
 
Áll: kereszttel vagy JÉZUS-érmével együtt 3-szor:
1 nagy és 10 kis szemből. - A Domokos - olvasón is imádkozhatjuk.
Végzése:
Mindhárom tizedben:
A nagy szemre: Ó, JÉZUSOM édes SZÍVE, add, hogy TÉGED mindig jobban Szeresselek!
A tíz kis szemre: JÉZUS legszentebb SZÍVE, irgalmazz nekünk!
 
          2. JÉZUS SZÍVE RÓZSAFŰZÉRE
            (Prohászka püspök hitvallása)
 
A Domokos - olvasón imádkozhatjuk.
 
Végzése:
 
Hiszekegy. Miatyánk. Dicsőség.
 
A 3 kisszemre:
1. Hiszek a Szent Szívben és SZERETETÉBEN
2. Hiszek a híveknek Szent közösségében
3. Hiszek a SZERETET végső győzelmében
Dicsőség.
 
Minden tizedben:
Miatyánk és 10 Üdvözlégy, a következő titkok hozzáadásával:
1. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE tudsz mindent
2. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE látsz mindent
3. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE megtehetsz mindent
4. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE gondot viselsz rám
5. JÉZUS SZENT SZÍVE, TE meghallgatod imádságomat
A tizedek végén: Dicsőség.
Litánia Jézus Szent Szívéhez
 
Uram irgalmazz nekünk!            Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!    Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!            Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!           Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!   Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten      Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten          Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen         Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív   Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten szent temploma        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív   Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden erény mélysége     Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szív királya és központja    Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvannak        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik      Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt     Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk    Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív            Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása            Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat        Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív       Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív      Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk   Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk    Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, bűnösök áldozata  Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége    Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége          Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége       Irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!            Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!            Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!            Irgalmazz nekünk!
 
Szelíd és alázatos szívű Jézus!  Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt.
Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek.
Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.
 
 
Esdeklések
 
           
                                                                                  Jézus Isteni Szívéhez
 
                        Jézus szívének szeretete,
                                   Gyullaszd föl szívemet!
                        Jézus Szívének ereje
                                   Erősísd meg szívemet!
                        Jézus Szívének irgalmassága,
                                   Bocsáss meg szívemnek!
                        Jézus Szívének türelme,
                                   Légy oltalma szívemnek!
                       Jézus szívének uralma,
                                   Tölsd el egész szívemet!
                      Jézus szívének           akarata,
                                   Rendelkezzél szívemmel!
                     Jézus szívének buzgalma,
                                    Emészd föl szívemet!
                        Szeplőtelen Szűz Mária,
                                   Kérd értünk Jézus Isteni szívét!
 
 

 

Jézus Szívének meg engesztelése
 
                                   Jézus Isteni szíve,előtted alázatosan leborulva megújítjuk önfeléldozásunkat azzal az elhatározással, hogy a bántalmakat, amelyekkel az emberek illetnek, az Isten iránti szeretetben és hűségben való gyarapodással ismét jóvátesszük.
       
Igen mi ígérjük,hogy:

     Minél inkább káromolják szent titkaidat,
     mi annál erősebben hiszünk bennük, ó, Jézus Isteni Szíve!
     Minél inkább törekszik a hitetlenség, hogy hallhatatlan reményeinket elrabolja tőlünk,
     Mi annál inkább remélünk benned,ó, Jézus Szíve, emberek egyetlen reménye!
     Minél inkább ellenszegülnek a szívek a kegyelem  hívásának,
     Mi annál inkább szeretünk Téged,ó, Jézusnak végtelenül szeretetre méltó Szíve!
     Minél inkább támadja Istenségedet a hitetlenség,
     Mi annál inkább imádunk Téged, ó, Jézus Isteni Szív                            
     Minél inkább elfelejtik és megszegik szent parancsaidat,
     Mi annál inkább meg akarjuk tartani őket,ó, Jézus Legszentebb Szíve!
     Minél inkább nem tisztelik és elhanyagolják szentségeidet,
     Mi annál inkább akarunk velük szeretettel és tisztelettel élni,ó, Jézus nagylelkü Szíve!
     Minél inkább félre ismerik a Te imádságra méltó erényeidet,
     Mi annál inkább fogunk törekedni, hogy gyakoroljuk őket,ó, Jézus Szíve, minden erény példaképe! fárad a pokol a lelkek romlásán,
     Annál lángolóbb legyen a mi buzgalmunk az ő megmentésükre,ó, Jézus Legszentebb Szíve, lelkek kedvelője!
     Minél inkább törekszik az élvezetvágy és a kevélység, hogy az önmegtagadás és a kötelességteljesítést ki írtsa,
     Mi annál inkább hozzá szegődünk az áldozat és önmegtagadás szelleméhez,ó, Jézusnak gyalázattal elhalmozott Szíve!
     Minél hevesebben zúdul a pokol hatalma Anyaszentegyházad ellen,
     Mi annál inkább ragaszkodunk hozzá,ó, Jézus hűséges Szíve!
     Minél jobban föllázad a világ a tévmentes Pápa ellen,
     Mi annál inkább halgatunk reá gyermeki hittel,és annál alázatosabb odaadással követjük az Ő végzéseit,ó, Jézus Szíve örök bölcsesség!
     Minél inkább elkülöníti egymástól az embereket az önzés bűne,
     Annál bensőbben akarjuk mi,mint Isten családjának tagjai, egymást benned szeretni, Jézus Édes Szíve!
            Jézus Isteni Szíve, Istenünk Szíve, adj nekünk oly erős és hathatós kegyelmet,hogy mint Anyaszentegyházad hű gyermekei, apostolaid legyünk a világon és koronád az örökkévalóságban. Ámen.
 
Felajánló imádság JÉZUS SZÍVÉHEZ
 
            Édes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints le ránk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk! Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban veled szorosabban egyesülhessünk, íme, ma mindegyikünk önként fölajánlja magát SZENTSÉGES SZÍVEDNEK. Sokan TÉGED meg sem ismertek, mások parancsaidat megvetették, és maguktól eltaszítottak TÉGED. Könyörülj mindezeken, jóságos JÉZUS, és öleld valamennyit SZENTSÉGES SZÍVEDRE! Légy Királya, Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el TŐLED, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak! Add, hogy ezek mihamarabb visszatérjenek az Atyai házba, s éhen és szomjan el ne pusztuljanak! Légy Királya azoknak is, akiket a téves hit egységébe, hogy rüvidesen egy akol legyen és egy pásztor.Légy Királya mindazoknak, akik még a bálvány imádás árnyékában ülnek, és ne vonakodjál őket a Te világosságodba és országodba elvezetni! Tekints irgalmas szemmel annak a népnek fiaira, amely soká választott néped volt! Az a Vér, amelyet egykor magukra kívántak, hulljon reájuk is, mint a megváltás és az élet keresztsége! Adj, Urunk Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet! Engedd hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Dicsőség az Isteni Szívnek,amely nekünk üdvüsséget szerzett,dicsértessék és áldassék minndürükké! Ámen.
                                                           (XIII. Leó és XI. Pius pápa)
 
 
Egyesülés Jézus Isteni Szívével
 
 
    Jézus Szívének benső imádása,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének emésztő szeretete,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének tevékeny buzgósága,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének elégtétele,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének hálaadása,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének szilárd bizodalma,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének buzgó imádása,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének beszédes hallgatása,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének alázatossága,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének engedelmessége,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének békéje és szelídsége,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének kimondhatatlan jósága,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének mindent átülelő Szeretete,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének mélységes áhitata,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének gyengéd gondoskodása a bűnüsük megtérése iránt,  Egyesülök Veled.
    Jézus Isteni Szívének benső egyesülése a mennyei Atyával,  Egyesülök Veled.
    Jézus Szívének akarata, szándéka és kivánsága.  Egyesülök Veled.
 
 
Családfelajánlás JÉZUS SZÍVÉNEK
 
            JÉZUS SZENT SZÍVE, TE Szent Mária Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy a keresztény családokon uralkodni akarsz. Összejöttünk tehát ma, hogy családunk fölötti uralmadat nyíltan elismerjük. Ezentúl a TE Életedből akarunk élni, azokat az erényeket akarjuk szívünkben fölvirágoztatni, amelyeknek már a földön megígérted a békét; a világ szellemét pedig, amelyet elútasítottál, messze száműzzűk magunktól. Uralkodj tehát értelmünkön a hit egyszerűsége által; uralkodjál szívünkön a SZERETET által, mely fenntartás nélkül érted hevüljön s amelynek tüzét mi a gyakori szentáldozással élesztgetjük magunkban.
            Légy vezérünk, ó, isteni Szív, valahányszor összegyülünk; Áldd meg testi és lelki vállalkozásainkat, oszlasd el gondjainkat, Szenteld meg örömeinket, enyhítsd szenvedéseinket! Ha netán egyik vagy másik közülünk meg találna téged szomorítani, figyelmeztesd arra, hogy TE, JÉZUSNAK jóságos SZÍVE, irgalmas vagy a bűnbánó bűnösök iránt! És ha majd üt az elválás órája, és gyászba borít bennönket, akkor mindnyájan hódoljunk meg örök szent akaratod előtt, mind akik elköltöztek, nind akik visszamaradtak a földön! Azzal a gondolattal fogjuk magunkat vigasztalni, hogy eljön a nap, amelyen egykor egész családunk a mennyországban egyesülve, dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni.
            SZŰZMÁRIA, szeplőtelen SZÍVE és a DICSŐSÉGES PÁTRIÁRKA, Szent JÓZSEF mutassa be Neked ezt a fölajánlásunkat, és Életünk Mindennapján emlékeztessen bennünket rá ! Éljen JÉZUSUNKNAK, királyunknak SZÍVE! Ámen.
                                                                                  (X. Piusz pápa).
 
Engesztelő ima a káromlásokért
 
            Dicséret, imádás, SZERETET és magasztalás ISTEN SZENT NEVÉNEK minden teremtmény részéről! Különösen illesse SZERETET, tisztelet és dicsőítés ISTEN NEVÉT az OLTÁRISZENTSÉGBEN Jelnlevő JÉZUS Legszentebb SZÍVE ÁLTAL, és SZŰZMÁRIA SZERETETTEL TELJES Szeplőtelen SZÍVE által!
 
IMÁDSÁG A HATÁRTALAN BIZALOM elnyeréséért
 
            ÉDES JÉZUSOM, végtelen kegyes ISTEN, SZERETŐ Megváltóm, Aki különleges Módon a leggyöngébbeket, legnyomorultabbakat SZERETED legjobban, s AKI a Szerencsétleneket, különös gyengédséggel hordozod ISTENI Karjaidban, Hozzád jövök és kérlek, kérlek, Add meg nekem, SZENT SZÍVED SZERETETE És ÉRDEMEI Által azt a kegyelmet, hogy mindig bizzam kegyes JÓSÁGODBAN, hogy biztonságban nyugodjam Szerető karjaidban, most és mindörökké! Ámen.
            Jézus Szíve, bízom benned!
 
Fohászok és röpimák
 
  Jézusom Isteni Szíve, add, hogy mindíg jobban szeresselek! ( IX. Pius pápa)
 
  Jézus Szíve ,bízom benned.( X. Pius pápa)
 
  Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod! ( X. Pius pápa)
 
  Mindent érted, Jézus Szentséges szíve!( X. Pius pápa)
 
  Jézus Legszentebb Szíve, oltalmazd családjainkat!
 
  Jézus Szíve, légy menedékem!
 
  Szelíd és alázatos Szívű Jézus, alakítsd szívűnket a Te Szíved szerint!
 
  Szeressék mindenütt Jézus Szentséges Szívét!( IX. Pius pápa)
 
  Jézus Legszentebb Szíve, határtalanul hiszek irántam való szeretetedben.
                            (részleges búcsúk)

Felaj
ánlás a Szent Szívnek
 
 
                        Ó,szeretetre méltó Üdvözítőm! Attól a kívánságtól indíttatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyílvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat Legszentebb Szívednek szentelem, és teljesen Neked ajánlom magamat. Azonfelül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jóvoltából Téged soha többé megbántani nem akarlak.  
 
 
 
Könyörgés Jézus Szívéhez
 
 
      Jézusom, Te  mondottad:" Kérjetek, és kaptok, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek." Ezeknek a szavaknak erejénél fogva teljes bizalommal borulok szereteted trónja elé.
       Erősen hiszem, hogy megadhatod a kegyelmet, amellyért esedezem:..., mert Neked, Jézusom Szíve, csak egy a lehetetlen: hogy a  szenvedőkön és szorongattatottakon meg ne könyörülj. Irgalmazz nekem is, szegény bűnösnek! Szentséges Anyádnak, aki a mi Anyánk is, Szeplőtelen és Fájdalmas Szívére kérünk, hallgass meg minket! Amen.
 
Szentóra Jézus Szíve tiszteletére
 
         Az alábbi javaslat szerint járhatunk el; más imákat is bekapcsolhatunk.
  1. Az Ur Jézus köszöntése
  2. A hit, remény és szeretet érzelmeinek felindítása
  3. Elmélkedés: Jézus Szerető Szíve életemben
  4. Jézus Szíve litánia
  5. Egyesülés Jézus Isteni Szívével
  6. Ének
  7. Engesztelés
  8. Rózsafűzér
  9. Felajánlás Jézus Szentséges Szívéhez
  1O. Röpimák
  11.Elhatározás
  Jézusnak Szeretettől  lángoló Szíve, az Isteni Szeretet végtelen kiáradása, imádlak, szeretlek, és egyesülök Szentséges Szíved szándékával, óhajtva, hogy  ezután mindíg csak Szeretetedből éljek. Szent Szíved sugallata szerint kívánok ezutén eljárni mindíg és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, s csak általad és Érted kívánok élni. Jézusom Szerető Szíve ! Mindent elfogadok - egyesűlve jóságos Szíveddel -, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető Szív, légy biztos menedékem életem minden szakában és majd átváltozásom óráján! Amen.
  12. Ének
  13. Hálaadás
  14.Közös áhitat esetén: áldás.