Imák JÉZUS Szent Sebeihez

„SEBEIM KINCSE
A TIETEK”
 
JÉZUS ÖT SZENT SEBE
A Márianosztra-i kegytemplom oltárképe
 
Előszó
 
Az ÚR az apostolok kora utáni időben több esetben választott egy-egy lelket, hogy általa tanítson meg minket az Ő végtelen érdemeivel egyesülten a lelkek megmentéséért ISTENNEK Tetsző áldozatokat hozni, imádkozni, papságunkat gyakorolni, amelyre a keresztségben kaptunk felszentelést, a bérmálás szentségében pedig felkenést, s aminek gyakorlata minden kereszténynek –aki már kellő értelemmel bír- szent kötelessége.
Krisztus Urunk egyik ilyen választottja Chambon Mária Márta vizitációs nővér, aki által Szent Sebeinek tiszteletét és ahhoz fűzött gazdag ISTENI ígéreteket tárta fel.
Márta nővér, a Chambéry-i(Franciaország) zárda lakója volt, amikor a kinyilatkoztatást kapta, és ott is halt meg 1907.március 21-én.
Jézus többször megjelent Márta nővérnek. Tanította őt a Szent Sebek tiszteletére s megbízta azzal, hogy terjessze el a világban ezt az ájtatosságot. Márta nővér hűségesen beszámolt elöljáróinak a kapott kinyilatkoztatásokról.
 
AZ ÚR SZAVAI MÁRTA NŐVÉRHEZ
 
„Téged választottalak, hogy keserves kínszenvedésem tiszteletét, a Szent Sebeim iránti ájtatosságot feléleszd ebben a szomorú időben, amelyben éltek.
Ahányszor felajánljátok Atyámnak Szent Sebeim érdemeit, mindannyiszor mérhetetlen kincset nyertek. Aki bajban, szükségben van, jöjjön hozzám és merítsen szenvedéseim és Sebeim érdemeiből!
Sebeim kincse a tietek! Minden benne foglaltatik, csak a pokol nem. Sebeim útja egyszerű, könnyű és a mennyországba vezet benneteket.
Tanítványaim egyike elárult engem, eladta Véremet. Ti visszavásárolhatjátok minden cseppjét. Egyetlen csepp elég ahhoz, hogy a világ bűneit lemossa.
Ha Sebeim érdemeit felajánljátok a Mennyei Atyának, ezáltal elégtételt nyújtotok az emberek bűneiért. Atyám tetszését leli Szent Sebeim, valamint Szentséges Anyám fájdalmainak felajánlásában. Ezzel méltóképpen dicséritek Atyámat, mert mennyei kincset ajánlatok föl neki.”
 
HOGYAN TISZTELJÜK JÉZUS SZENT SEBEIT?
 
„Ha el akarjátok nyerni a kért kegyelmeket, akkor szeretettől lángoló szívvel kell Sebeimhez jönnötök, s buzgón végezni a fohászokat, melyeket adtam. Sebeim egészen frissek, úgy kell őket felajánlanotok, mintha most kapnám azokat a Kereszten. Sebeim szemléletében mindent megtaláltok a magatok és mások számára.
A Sebeimhez vezető út elég tágas ahhoz, hogy mindenkit felvegyen. Vezessetek oda minden embert!”
„SEBEIM MINDEN KEGYELEM FORRÁSA. Kérjetek engem, hogy a Sebeim iránti szereteteteket megsokszorozzam. VEZESSETEK ERRE MÁSOKAT IS. Beszéljetek róla. Térjetek rá újra és újra. Igyekezzetek megnyerni a lelkeket tiszteletükre. Minden szó, amit Sebeim tisztelete érdekében szóltok, örömet szerez nekem. Megszámlálom azokat.”
 
JÉZUS SZENT SEBEI TISZTELETÉNEK GYÜMÖLCSEI
 
„SENKI SEM CSALÓDIK BENNE, még akkor sem, ha lehetetlennek látszó dolgokról van szó. Sebeimmel és Szívemmel mindent elérhettek.
SEBEIMBŐL EREDNEK AZ ÉLETSZENTSÉG GYÜMÖLCSEI.
Mint az aranyat a kohóban, úgy kell embertársaitok lelkét Sebeimbe helyeznetek. Ott megtisztulnak, mint az arany az olvasztóban. Mindenkor tisztára moshatjátok lelketeket Sebeimben.
MERÍTSÉTEK EL TETTEITEKET SEBEIMBEN. Ettől értékesebbé válnak. Örök értéket nyernek és megörvendezteti Szíveteket, ha a még oly jelentéktelennek látszó cselekedeteiteket is Vérembe mártjátok.
HA NEHÉZSÉGETEK VAN, AVAGY SZENVEDTEK, bajaitokat hozzátok hamar Sebeimbe. ÉN könnyítek terheiteken.
BETEGEKNÉL gyakran ismételjétek a fohászt: JÉZUSOM! SZENT SEBEID ÉRDEME ÁLTAL BOCSÁSS MEG NEKÜNK ÉS KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK! Ez a fohász felfrissíti a testet és a lelket.
Ha egy bűnös így imádkozik: ÖRÖK ATYA! FELAJÁNLOM NEKED A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZENT SEBEIT, HOGY LELKÜNK SEBEI BEGYÓGYULJANAK, akkor az megtér.
SEBEIM BIZTOSAN MEGMENTENEK BENNETEKET, MEGMENTIK A VILÁGOT. Azon lelkek számára, akik Sebeimben távoznak el ebből az életből, nem létezik a halál. Sebeim megszerzik nekik az életet.”
 
A SZENT SEEBEK ÉS A SZENVEDŐ LELKEK

”A szenvedő lelkek számára a legnagyobb kincs: Szent Sebeim. Sebeim szent ereje Isten kegyelmét vonzza le az Égből, és a szenvedő lelkeket felvezeti a Mennybe.
Ahányszor tiszta szívvel feltekintetek a Megfeszítettre, mindannyiszor öt szenvedő lélek szabadulását nyeritek el, egyet-egyet minden Sebemre.
Ha tiszta szívvel imádkozzátok a Keresztútat, akkor öt Sebem érdemeiért minden állomásnál öt lélek szabadul ki a szenvedés helyéről.
Ne feledkezzetek meg arról, hogy a Szent Sebeim tisztelete által nyerhető kegyelmeket a szenvedő lelkek javára is kérjétek.”
 
A SZENT SEBEK ÉS A BŰNÖSÖK
 
„Szent Sebeim rózsafűzérének imádkozásánál annak minden szavára Véremnek egy-egy cseppjét hullatom egy-egy bűnös lelkére. Nagy adóságot vállalnátok magatokra, ha nem folyamadnátok kegyelmem forrásához, mely Szent Sebeimben rejlik számotokra.
Azokat a lelkeket, akik nem tisztelik Szent Sebeimet, hanem nevetség tárgyává teszik, elvetem. A bűnösök nem akarnak tudni a Keresztemről. Elviselem őket türelemmel, de eljön a Nap, amikor isteni Igazságosságom megitéli őket.
Ajánld fel gyakran Sebeimet, hogy nekem lelkeket nyerj. Szomjazom a lelkek után!”
 
A SZENT SEBEK RÓZSAFŰZÉRE
Amit az Úrtól kaptunk Márta nővér által
 
A közönséges rózsafűzéren imádkozható.
(Közös ima esetén a vastagon szedett rész a felelet az előimádkozó szavaira).
 
A keresztre: Jézus Krisztus, ISTENI Megváltónk, légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas.
A nagy szemekre: (a Miatyánkok helyett) Örök Atya! felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.
A három egymásmelletti kis szemre:
1. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk – és az egész világnak. Ámen.
2. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben; - födj be minket drága Szent Véreddel. Ámen.
3. Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat – a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.
A tizedekben lévő kis szemekre: (az Üdvözlégyek helyett) Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!
 
Befejezésül: (háromszor): Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen.
 
AZ ÚR SZAVAI: „Boldogok lehettek, hogy ezt a fohászt tanítottam nektek: JÉZUSOM! SZENT SEBEID ÉRDEMEI ÁLTAL BOCSÁSS MEG NEKÜNK ÉS KÖNYÖRÜLJ RAJTUNK! Ez a fohász könyörületre indít engem. Szavaim, melyeket segítségül hívásomra kaptok, tüzes kegyelmek, az Égből jönnek és imáitok szárnyain oda kell visszaszállniok.”
 
(A Székesfehérvári Püspökség által 863/1920 szám alatt engedélyezett imalapról)
 
AZ ÚR ÍGÉRETEI SZENT SEBEI ÉS VÉRE TISZTELŐINEK
 
1. „Aki naponta felajánlja imáit, munkáit, áldozatait Sebeimmel és Drága Véremmel egyesítve a Mennyei Atyának, biztos lehet, hogy imája és áldozata Szívembe van írva, s hogy a Mennyei Atyától nagy kegyelem vár rá, imája és élete tetszik az Atyának.”
2. „Aki imáit, szenvedéseit, áldozatait Sebeimmel és Drága Véremmel egyesítve felajánlja a bűnösök megtéréséért, kétszeres boldogságban részesül az örökkévalóságban és sok bűnös megtérését nyerheti el.”
3. „Aki szentáldozása előtt szívbéli bánattal felajánlja Sebeimet és Drága Véremet engesztelésül bűneiért, a tudatalattiakért is, bíztos lehet, hogy nem méltatlanul áldozik, s boldog feltámadás vár rá.”
 
Például így: Mindenható Örök Atya! Ime, egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus asztalához járulok, hogy értünk feláldozott Testét és kiontott Vérét szentségi módon magamhoz véve Vele, az Ő legszentebb Áldozatával egyesüljek és elnyerjem az örök életet. E Szent alkalommal felajánlom Neked az Ő bűneinkért való önfeláldozását, kínszenvedését a Kereszten, Szent Sebeit, átszúrt Szívét, Drágalátos Vérét életem minden bűnéért, azokért is, melyeket felismerni nem vagyok képes. Ó, Atyám! Légy hozzám irgalmas! Ámen.
4. „Aki gyónása előtt, vagy után felajánlja szenvedéseimet és Drága Véremet engesztelésül élete minden bűnéért és önkéntes elégtételül elimádkozza a Szent Sebek rózsafűzérét, lelke olyan tiszta és szép lesz, mintha akkor keresztelték volna. Ezért minden gyónása után kérheti egy nagy bűnös megtérését.”
 
Például így: Örök Atya! Most, miután a bűnbánat szentségében lelkiismeretvizsgálatot tartva, bűneimet számbavettem, mélységesen megbántam, s szentgyónásban megvallani készülök (vagy megvallottam), irgalomért könyörögve felajánlom Neked Krisztus Urunk kínszenvedését és Drága Vérét életem minden bűnéért s igérem, hogy önkéntes elégtételül elimádkozom a Szent Sebek rózsafűzérét. Ó Atyám! Krisztus Urunk átszúrt Szívére és Mária Könnyeire kérlek, bocsásd meg vétkeimet.
Szent Atyám! Engedd meg, hogy Krisztus Urunk Szent igérete alapján, -amit Chambon Márta nővér által kaptunk- kérjem most Tőled egy nagy bűnös megtérését, azt, akit Jézus és Mária Szentlélekben eggyesült Szíve erre a kegyelemre ajánl Neked. Ámen.
5. „Aki naponta felajánlja Drága Véremet, azokért, akik aznap meghalnak, s nevükben megbánja bűneiket, biztos lehet, hogy sok elhunytnak megnyítja a mennyet, s ő maga egy szép átváltozást(hal ált) remél,
6. „Aki Drága Véremet és Sebeimet – a töviskorona ejtette Sebeimet is- felajánlja megkérlelésül és engesztelésül a világ bűneiért, melyeket Személyem, mint igaz Isten ellen elkövettek, helyreállítja a megengesztelődést Istennel, sok súlyos bűntetés elengedését könyörögheti ki, saját magának pedig örök érdemet szerezhet az örök életre.”
Az 1. és 2., valamint az 5. és 6. pont szerinti felajánlás egybevonva is megtehető, például így:
 
NAPI FELAJÁNLÓ IMA
 
Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid el térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által mai napom minden imáját, örömét, szenvedését, munkáját, pihenését, a legkisebb cselekedeteimet is Krisztus Urunk öt Szent Sebével, valamint az ostorozástól, ütlegelésektől, a töviskoronától és a kereszthordozástól eredő Sebeivel és Drágalátos Vérével, az Isteni Vérrel egyesítve – a következő szándékaimra:
1. Szent Atyám! Őrizz meg engem Jézus és Mária Szíve által a világ ártó erejétől. Őrizz meg a Te Szent Magad számára, hogy életem minden napján szeretettel szolgáljalak, csak Neked éljek és ne magamnak.
2. Atyám! Fogadd el felajánlásomat a bűnösök megtéréséért, és
3. mindazokért is, akik a mai napon halnak meg. Helyettük és nevükben mélységesen bánom életük minden bűnét. Tekintsd Atyánk, hogy Krisztus Urunk minden emberért ontotta Drága Vérét az engesztelés legszentebb Oltárán: a Kereszten. Légy irgalmas a mai napon elhunytakhoz.
4. Szent Atyánk! Fogadd el felajánlásomat engesztelésül is a világ hálátlanságáért, azokért a bűnökért, melyeket Jézus Krisztus ellen, mint valóságos és igaz Isten ellen, az emberiség legnagyobb jótevője ellen követtek el és napjainkban is elkövetnek az emberek. Atyánk! Légy irgalmas bűnös világunkhoz. Tekintsd emberi gyöngeségünket, s tekintsd a világ gonosz fejedelme rettenetes ártó erejét, s szabadíts meg minket a gonosztól. Jöjjön el Krisztus V iláguralma, az Ő Királysága, amelyben Ő a Király és Mária a Királynő. Ámen.
 
NAPI FELAJÁNLÓ IMA A VILÁG BŰNEIÉRT
(ezt az imát Krisztus Urunk adta egy választott lélek által)
 
Mindenható Örök Atya! A Boldogságos és mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária legtisztább keze által helyezem minden kehelybe, melyet papjaid a mai napon az egész világon oltárod fölé emelnek, imáimat, gondolataimat, munkámat, szenvedésemet, multamat, jelenemet, és jövőmet, szeretteimet, minden lelket a világon, különösen a szenvedő lelkeket.
Felajánlom Neked, ó végtelenül Szent és Szeretetreméltó Atyánk, szívem minden dobbanását, minden lélekzetvételemet, minden lépésemet, minden szavamat azzal a szándékkal és kéréssel, hogy változtasd át a szeretet megannyi aktussává a világ bűneinek engesztelésére.
Add meg jóságos Atyánk, hogy szeretett Fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal egyesülve egész mai napom állandó szentmise, foltonos áldozat és szentáldozás legyen, s így elégtételt nyújtsak Neked, Legszentebb Atyánk és Istenünk a világ bűneiért. Ámen.
7. „Aki súlyos betegségben Sebeimet és Drága Véremet felajánlja önmagáért egyesítve szenvedéseivel, s tőlem Drága Vérem által segítséget és egészséget kér, az azonnal meghallgatást nyer, amennyiben szenvedései enyhülnek, állapotában javulás áll be. Ha betegsége gyógyíthatatlan, tartson ki egy ideig, és azután seegitségben lesz része.
Például így: Úr Jézus! Betegek Gyógyítója! Az Élet Istene! Súlyos betegségemben felajánlom Neked Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által Szent Sebeiddel és Drágalátos Véreddel egyesítve szenvedéseimet, s Isteni Véredre kérlek: gyógyítsd meg testemet, lelkemet, bocsásd meg bűneimet. „Jézus! Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” Adj erőt és jobbíts meg, hogy hálás szívvel, szeretettel szolgáljalak életem minden napján. Ámen.
8. „Aki nagy szükségben a Szent Vér litániáját elimádkozza és egy felajánlást tesz önmagáért, rögtön segitséget, mély békét, égi vigasztalást fog érezni, megkönnyebbül, megszabadul szenvedéseitől.”
(A felajánlás lehet például bőjt, szentmisén való részvétel olyan időben, amikor az nem kötelező, szentóra tartása, alamizsna adása, vagy bármiféle jócselekedet, vagy erénygyakorlat.)
9. „Aki Sebeimet és Drága Véremet mély áhitattal és hódolattal tiszteli s naponta felajánlja magáért és a világ bűneiért, már ezen a világon elnyeri az égi béke édes előízét, és szíve mélyén Isten békéjének érzetét.”
(Aki tehát az 1. és2, valamint az 5. és 6. pont alattiakat naponta, a többieket alkalomszerűen áhítattal és hódolattal gyakorolja.)
10. „Aki embertársait a Szent Sebek és a Szent Vér tiszteletére buzdítja, s azt minden más kincsnél és jónál többre értékeli és tiszteli, mély hittel és bizalommal gyakran buzgó imádást tart, az trónomnál egy tisztelethelyet fog kapni, s nagy kegyelmet embertársai megtérítéséhez.”
 
Az Úr intelmei: „Ha ti ismeritek Isten irgalmasságának elnyerésére ezeket a nem is nehéz eszközöket, s mégsem teszitek meg, ami rajtatok áll, ti is felelősek vagytok a világ vesztéért.”
„Kedves Gyermekeim! Aki engem megbánt, megbántja Anyámat is, és aki engem engesztel, engeszteli Anyámat is, mert mi a Szeretetben egyek vagyunk.”

Ima KRISZTUS vállsebéhez
 
Ó, legédesebb Urunk JÉZUS KRISZTUS, ISTEN szelíd báránya! Én szegény bűnös ember, köszönöm és tisztelem azt a legszentebb sebet, melyet válladon éreztél, mikor keresztedet hordoztad, mely miatt áldott testeden különösen nagy fájdalmat és kínt szenvedtél. Imádlak téged fájdalmas JÉZUS! Dicsérlek, tisztellek, áldalak szívem mélyéből és hálát adok neked válladnak mélységesen fájdalmas sebéért. Alázattal kérem, hogy ezen szent sebedben kiállott szenvedésedért és kínjaidért és rajta türelmesen hordozott keresztedért, nekem szegény bűnösnek irgalmazz, bocsásd meg bűneimet és véres lábnyomaidon az örök boldogságra vezérelj!
 Ámen.
Egy régi hagyomány szerint Szent Bernát megkérdezte egyszer Krisztust, hogy melyik volt a legnagyobb, az emberek által nem ismert fájdalma, Az Úr így válaszolt:
„Volt egy 3 ujjnyi mély seb a vállamon, melyet keresztem okozott, ez sokkal kínosabb volt, mint a többi. Erre az emberek keveset gondolnak, mert majdnem egészen ismeretlen. Azért tiszteld e sebet és bármit fogsz kérni e sebre való hivatkozással megadom neked.
Mindazok, akik tisztelik e sebet, kegyelmet és irgalmat nyernek.”
(Esztergomi Egyházmegyei Hatóság 1389.sz.Engedélye alapján.)
 
 
Kapcsolódnak:
                             A SZENT VÉR TISZTELETE
                             A SZENT KERESZT TISZTELETE.
                             SZENT VERONIKA KENDŐJE,A La SALETTI KERESZT
                             A SZENT KERESZTÚT,
                             A FÁJDALMAS RÓZSAFŰZÉR
                            A MEGTÖRT SZÍVŰ JÉZUS kép
                            A 12 éves IMAPROGRAM, A SZENT VÉR (ÉS SEBEK) TISZTELETÉRE.
                            A SZENT BRIGITTAFÉLE IMÁK,
                            PADRE PIO,
                            AZ IRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE.