A szent Kereszt tisztelőinek

ÍGÉRETEK

 

MELYEKET AZ ÚR A SZENT KERESZT TISZTELŐINEK ADOTT

 

1. Akik a feszületet lakásukban, vagy dolgozószobájukban kifüggesztve virággal díszítik, azok hivatásukban, munkájukban és minden vállalkozásukban sok kegyelmet és eredményt érnek el; szenvedéseikben és nehézségeikben is gyors segítséget és vígaszt nyernek.

2. Akik kisértésben és küzdelemben,-főleg ha harag támad bennük-, néhány percig a feszületre tekintenek, azonnal úrrá lesznek önmaguk felett és győztesen kerülnek ki a kisértésből, a bűn elleni küzdelemből.

3. Akik naponta egynegyed óráig szemlélik a kereszten való szenvedésemet, azok szenvedéseiket és nehézségeiket kezdetben türelemmel, s egy idő után örömmel viselik el.

4. Akik a bűneik felett érzett mély bánattal szemlélik Szent Sebeimet a kereszten, azok hamarosan utálatot éreznek a bűnnel szemben.

5. Akik gyakran, de naponta legalább kétszer felajánlják háromórányi haláltusámat a kereszten Mennyei Atyának elégtételül hanyagságukért, közömbösségükért s a belső isteni sugallatok követésének elhanyagolásáért, azok megrövíditik a hanyagságukért, közömbösségükért kijáró büntetést, vagy teljesen mentesülnek a büntetés alól, attól függően, hogy mily gyakran teszik a felajánlást.

6. Akik áhitattal és bizalommal imádkozzák naponta a Szent Sebek rózsafűzérét, s eközben a feszületen való szenvedésemet szemlélik, azok kegyelmet nyernek arra, hogy minden kötelességüket lelkiismeretesen teljesítsék, s példájuk által másokat is hasonló buzgóságra segítsenek.

7. Akik másokat a Szent Kereszt, Drágalátos Vérem és Szent Sebeim tiszteletére serkentenek és a Szent Sebek olvasóját terjesztik, azok minden ügyükben és kérésükben gyors meghallgatást nyernek.

8. Akik egy ideig naponta imádkozzák a keresztúti ájtatosságot s azt a bűnösök megtéréséért ajánlják fel, azok megtéríthetnek egy egész egyházközösséget.

9. Akik életükben legalább három esetben tisztelettel felkeresik keresztemet, s a Mennyei Atyának a keresztem előtt felajánlják szenvedéseimet, haldoklásomat, Szent Sebeimet és Drágalátos Véremet saját bűneikért, azok haláltusa és félelemnélküli szép halállal halnak meg.

10. Akik minden péntek délután 3 órakor egy negyed órán át a kereszt előtt hódolva megemlékeznek keresztkínomról, haldoklásomról és Drágalátos Véremmel egyesítve felajánlják szenvedéseimet a Mennyei Atyának bűneikért s annak a hétnek haldoklóiért, azok a szeretet és a tökéletesség magas fokát érik el és biztosak lehetnek arról, hogy a gonosz lélek nem árthat többé se testüknek, se lelküknek.