A Szent Sebek és Vér tisztelőinek

AZ ÚR ÍGÉRETEI SZENT SEBEI ÉS VÉRE TISZTELŐINEK

 

1. „Aki naponta felajánlja imáit, munkáit, áldozatait Sebeimmel és Drága Véremmel egyesítve a Mennyei Atyának, biztos lehet, hogy imája és áldozata Szívembe van írva, s hogy a Mennyei Atyától nagy kegyelem vár rá, imája és élete tetszik az Atyának.”

2. „Aki imáit, szenvedéseit, áldozatait Sebeimmel és Drága Véremmel egyesítve felajánlja a bűnösök megtéréséért, kétszeres boldogságban részesül az örökkévalóságban és sok bűnös megtérését nyerheti el.”

3. „Aki szentáldozása előtt szívbéli bánattal felajánlja Sebeimet és Drága Véremet engesztelésül bűneiért, a tudatalattiakért is, bíztos lehet, hogy nem méltatlanul áldozik, s boldog feltámadás vár rá.”

 

Például így: Mindenható Örök Atya! Ime, egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus asztalához járulok, hogy értünk feláldozott Testét és kiontott Vérét szentségi módon magamhoz véve Vele, az Ő legszentebb Áldozatával egyesüljek és elnyerjem az örök életet. E Szent alkalommal felajánlom Neked az Ő bűneinkért való önfeláldozását, kínszenvedését a Kereszten, Szent Sebeit, átszúrt Szívét, Drágalátos Vérét életem minden bűnéért, azokért is, melyeket felismerni nem vagyok képes. Ó, Atyám! Légy hozzám irgalmas! Ámen.

4. „Aki gyónása előtt, vagy után felajánlja szenvedéseimet és Drága Véremet engesztelésül élete minden bűnéért és önkéntes elégtételül elimádkozza a Szent Sebek rózsafűzérét, lelke olyan tiszta és szép lesz, mintha akkor keresztelték volna. Ezért minden gyónása után kérheti egy nagy bűnös megtérését.”

 

Például így: Örök Atya! Most, miután a bűnbánat szentségében lelkiismeretvizsgálatot tartva, bűneimet számbavettem, mélységesen megbántam, s szentgyónásban megvallani készülök (vagy megvallottam), irgalomért könyörögve felajánlom Neked Krisztus Urunk kínszenvedését és Drága Vérét életem minden bűnéért s igérem, hogy önkéntes elégtételül elimádkozom a Szent Sebek rózsafűzérét. Ó Atyám! Krisztus Urunk átszúrt Szívére és Mária Könnyeire kérlek, bocsásd meg vétkeimet.

Szent Atyám! Engedd meg, hogy Krisztus Urunk Szent igérete alapján, -amit Chambon Márta nővér által kaptunk- kérjem most Tőled egy nagy bűnös megtérését, azt, akit Jézus és Mária Szentlélekben eggyesült Szíve erre a kegyelemre ajánl Neked. Ámen.

5. „Aki naponta felajánlja Drága Véremet, azokért, akik aznap meghalnak, s nevükben megbánja bűneiket, biztos lehet, hogy sok elhunytnak megnyítja a mennyet, s ő maga egy szép átváltozást(hal ált) remél,

6. „Aki Drága Véremet és Sebeimet – a töviskorona ejtette Sebeimet is- felajánlja megkérlelésül és engesztelésül a világ bűneiért, melyeket Személyem, mint igaz Isten ellen elkövettek, helyreállítja a megengesztelődést Istennel, sok súlyos bűntetés elengedését könyörögheti ki, saját magának pedig örök érdemet szerezhet az örök életre.”

Az 1. és 2., valamint az 5. és 6. pont szerinti felajánlás egybevonva is megtehető, például így:

 

NAPI FELAJÁNLÓ IMA

 

Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid el térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által mai napom minden imáját, örömét, szenvedését, munkáját, pihenését, a legkisebb cselekedeteimet is Krisztus Urunk öt Szent Sebével, valamint az ostorozástól, ütlegelésektől, a töviskoronától és a kereszthordozástól eredő Sebeivel és Drágalátos Vérével, az Isteni Vérrel egyesítve – a következő szándékaimra:

1. Szent Atyám! Őrizz meg engem Jézus és Mária Szíve által a világ ártó erejétől. Őrizz meg a Te Szent Magad számára, hogy életem minden napján szeretettel szolgáljalak, csak Neked éljek és ne magamnak.

2. Atyám! Fogadd el felajánlásomat a bűnösök megtéréséért, és

3. mindazokért is, akik a mai napon halnak meg. Helyettük és nevükben mélységesen bánom életük minden bűnét. Tekintsd Atyánk, hogy Krisztus Urunk minden emberért ontotta Drága Vérét az engesztelés legszentebb Oltárán: a Kereszten. Légy irgalmas a mai napon elhunytakhoz.

4. Szent Atyánk! Fogadd el felajánlásomat engesztelésül is a világ hálátlanságáért, azokért a bűnökért, melyeket Jézus Krisztus ellen, mint valóságos és igaz Isten ellen, az emberiség legnagyobb jótevője ellen követtek el és napjainkban is elkövetnek az emberek. Atyánk! Légy irgalmas bűnös világunkhoz. Tekintsd emberi gyöngeségünket, s tekintsd a világ gonosz fejedelme rettenetes ártó erejét, s szabadíts meg minket a gonosztól. Jöjjön el Krisztus V iláguralma, az Ő Királysága, amelyben Ő a Király és Mária a Királynő. Ámen.

 

NAPI FELAJÁNLÓ IMA A VILÁG BŰNEIÉRT

(ezt az imát Krisztus Urunk adta egy választott lélek által)

 

Mindenható Örök Atya! A Boldogságos és mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária legtisztább keze által helyezem minden kehelybe, melyet papjaid a mai napon az egész világon oltárod fölé emelnek, imáimat, gondolataimat, munkámat, szenvedésemet, multamat, jelenemet, és jövőmet, szeretteimet, minden lelket a világon, különösen a szenvedő lelkeket.

Felajánlom Neked, ó végtelenül Szent és Szeretetreméltó Atyánk, szívem minden dobbanását, minden lélekzetvételemet, minden lépésemet, minden szavamat azzal a szándékkal és kéréssel, hogy változtasd át a szeretet megannyi aktussává a világ bűneinek engesztelésére.

Add meg jóságos Atyánk, hogy szeretett Fiaddal, a mi Urunk Jézus Krisztussal egyesülve egész mai napom állandó szentmise, foltonos áldozat és szentáldozás legyen, s így elégtételt nyújtsak Neked, Legszentebb Atyánk és Istenünk a világ bűneiért. Ámen.

7. „Aki súlyos betegségben Sebeimet és Drága Véremet felajánlja önmagáért egyesítve szenvedéseivel, s tőlem Drága Vérem által segítséget és egészséget kér, az azonnal meghallgatást nyer, amennyiben szenvedései enyhülnek, állapotában javulás áll be. Ha betegsége gyógyíthatatlan, tartson ki egy ideig, és azután seegitségben lesz része.

Például így: Úr Jézus! Betegek Gyógyítója! Az Élet Istene! Súlyos betegségemben felajánlom Neked Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által Szent Sebeiddel és Drágalátos Véreddel egyesítve szenvedéseimet, s Isteni Véredre kérlek: gyógyítsd meg testemet, lelkemet, bocsásd meg bűneimet. „Jézus! Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” Adj erőt és jobbíts meg, hogy hálás szívvel, szeretettel szolgáljalak életem minden napján. Ámen.

8. „Aki nagy szükségben a Szent Vér litániáját elimádkozza és egy felajánlást tesz önmagáért, rögtön segitséget, mély békét, égi vigasztalást fog érezni, megkönnyebbül, megszabadul szenvedéseitől.”

(A felajánlás lehet például bőjt, szentmisén való részvétel olyan időben, amikor az nem kötelező, szentóra tartása, alamizsna adása, vagy bármiféle jócselekedet, vagy erénygyakorlat.)

9. „Aki Sebeimet és Drága Véremet mély áhitattal és hódolattal tiszteli s naponta felajánlja magáért és a világ bűneiért, már ezen a világon elnyeri az égi béke édes előízét, és szíve mélyén Isten békéjének érzetét.”

(Aki tehát az 1. és2, valamint az 5. és 6. pont alattiakat naponta, a többieket alkalomszerűen áhítattal és hódolattal gyakorolja.)

10. „Aki embertársait a Szent Sebek és a Szent Vér tiszteletére buzdítja, s azt minden más kincsnél és jónál többre értékeli és tiszteli, mély hittel és bizalommal gyakran buzgó imádást tart, az trónomnál egy tisztelethelyet fog kapni, s nagy kegyelmet embertársai megtérítéséhez.”

 

Az Úr intelmei: „Ha ti ismeritek Isten irgalmasságának elnyerésére ezeket a nem is nehéz eszközöket, s mégsem teszitek meg, ami rajtatok áll, ti is felelősek vagytok a világ vesztéért.”

„Kedves Gyermekeim! Aki engem megbánt, megbántja Anyámat is, és aki engem engesztel, engeszteli Anyámat is, mert mi a Szeretetben egyek vagyunk.”